-

      -
17 2017

.

15 - .

, 17 , - -. , , . 

- . . 12 , - -.

17

11.00 ISH Team of China () SHC Sparta Praha ()

13.40

14.00 () SHC South Tirol Eagles ()

18

9.00 SHC South Tirol Eagles () ISH Team of China ()

12.00 () SHC Sparta Praha ()

16.00 ISH Team of China () ()

19.00 SHC Sparta Praha () SHC South Tirol Eagles ()

19

10.00 3-4

13.00 1-2

15.15


- .