Coca-Cola Japan -2020

Coca-Cola Japan      -2020
28 2018

.       , /.

2020 66.

" Coca-Cola , , Coca-Cola Japan 2020 . , -2020   "- -2020 .

- , , 1992 .

-2020.